โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 54
ร้อยละ 8.06 % 1.61 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 52 9 34 2 2 112
ร้อยละ 24.64 % 4.27 % 16.11 % 0.95 % 0.95 % 53.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 55
ร้อยละ 10.81 % 2.70 % 12.16 % 0.00 % 0.00 % 74.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 65 12 45 2 2 221
ร้อยละ 18.73 % 3.46 % 12.97 % 0.58 % 0.58 % 63.69 %

273 : 57 , 10 , 36 , 2 , 2 , 166...20.88 , 3.66 , 13.19 , 0.73 , 0.73 , 60.81 = 107 : 39.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.31%

Powered By www.thaieducation.net