โรงเรียนวัดญาณรังษาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 22
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 6 2 11 0 0 79
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 80.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 7 3 16 0 0 101
ร้อยละ 5.51 % 2.36 % 12.60 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %

127 : 7 , 3 , 16 , 0 , 0 , 101...5.51 , 2.36 , 12.60 , 0.00 , 0.00 , 79.53 = 26 : 20.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47%

Powered By www.thaieducation.net