โรงเรียนวัดญาณรังษาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 81
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 82.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 4 3 16 0 0 103
ร้อยละ 3.17 % 2.38 % 12.70 % 0.00 % 0.00 % 81.75 %

126 : 4 , 3 , 16 , 0 , 0 , 103...3.17 , 2.38 , 12.70 , 0.00 , 0.00 , 81.75 = 23 : 18.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25%

Powered By www.thaieducation.net