โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 0 6 1 0 46
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 11.11 % 1.85 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 12 4 29 2 0 131
ร้อยละ 6.74 % 2.25 % 16.29 % 1.12 % 0.00 % 73.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 13 4 35 3 0 177
ร้อยละ 5.60 % 1.72 % 15.09 % 1.29 % 0.00 % 76.29 %

232 : 13 , 4 , 35 , 3 , 0 , 177...5.60 , 1.72 , 15.09 , 1.29 , 0.00 , 76.29 = 55 : 23.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71%

Powered By www.thaieducation.net