โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 24
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 7 19 0 0 81
ร้อยละ 4.46 % 6.25 % 16.96 % 0.00 % 0.00 % 72.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 9 24 0 0 105
ร้อยละ 5.48 % 6.16 % 16.44 % 0.00 % 0.00 % 71.92 %

146 : 8 , 9 , 24 , 0 , 0 , 105...5.48 , 6.16 , 16.44 , 0.00 , 0.00 , 71.92 = 41 : 28.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 28.08%

Powered By www.thaieducation.net