โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 32
ร้อยละ 8.51 % 6.38 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 12 2 16 1 0 94
ร้อยละ 9.60 % 1.60 % 12.80 % 0.80 % 0.00 % 75.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 16 5 24 1 0 126
ร้อยละ 9.30 % 2.91 % 13.95 % 0.58 % 0.00 % 73.26 %

172 : 16 , 5 , 24 , 1 , 0 , 126...9.30 , 2.91 , 13.95 , 0.58 , 0.00 , 73.26 = 46 : 26.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74%

Powered By www.thaieducation.net