โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 6 6 0 0 32
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 13 14 25 2 1 70
ร้อยละ 10.40 % 11.20 % 20.00 % 1.60 % 0.80 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 17 20 31 2 1 102
ร้อยละ 9.83 % 11.56 % 17.92 % 1.16 % 0.58 % 58.96 %

173 : 17 , 20 , 31 , 2 , 1 , 102...9.83 , 11.56 , 17.92 , 1.16 , 0.58 , 58.96 = 71 : 41.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.04%

Powered By www.thaieducation.net