โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 7 5 4 0 0 31
ร้อยละ 14.89 % 10.64 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 65.96 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 14 6 21 0 0 99
ร้อยละ 10.00 % 4.29 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 70.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 3 12 0 1 22
ร้อยละ 9.52 % 7.14 % 28.57 % 0.00 % 2.38 % 52.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 25 14 37 0 1 152
ร้อยละ 10.92 % 6.11 % 16.16 % 0.00 % 0.44 % 66.38 %

187 : 21 , 11 , 25 , 0 , 0 , 130...11.23 , 5.88 , 13.37 , 0.00 , 0.00 , 69.52 = 57 : 30.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 33.62%

Powered By www.thaieducation.net