โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 14 2 7 2 0 24
ร้อยละ 28.57 % 4.08 % 14.29 % 4.08 % 0.00 % 48.98 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 15 9 23 0 0 93
ร้อยละ 10.71 % 6.43 % 16.43 % 0.00 % 0.00 % 66.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 2 10 1 0 25
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 24.39 % 2.44 % 0.00 % 60.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 32 13 40 3 0 142
ร้อยละ 13.91 % 5.65 % 17.39 % 1.30 % 0.00 % 61.74 %

189 : 29 , 11 , 30 , 2 , 0 , 117...15.34 , 5.82 , 15.87 , 1.06 , 0.00 , 61.90 = 72 : 38.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.26%

Powered By www.thaieducation.net