โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 14 2 3 2 0 29
ร้อยละ 28.00 % 4.00 % 6.00 % 4.00 % 0.00 % 58.00 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 17 9 23 0 0 86
ร้อยละ 12.59 % 6.67 % 17.04 % 0.00 % 0.00 % 63.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 2 10 1 0 21
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 27.03 % 2.70 % 0.00 % 56.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 34 13 36 3 0 136
ร้อยละ 15.32 % 5.86 % 16.22 % 1.35 % 0.00 % 61.26 %

185 : 31 , 11 , 26 , 2 , 0 , 115...16.76 , 5.95 , 14.05 , 1.08 , 0.00 , 62.16 = 70 : 37.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 38.74%

Powered By www.thaieducation.net