โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 10 2 7 0 0 21
ร้อยละ 25.00 % 5.00 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 52.50 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 9 13 6 0 81
ร้อยละ 4.39 % 7.89 % 11.40 % 5.26 % 0.00 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 15 11 20 6 0 102
ร้อยละ 9.74 % 7.14 % 12.99 % 3.90 % 0.00 % 66.23 %

154 : 15 , 11 , 20 , 6 , 0 , 102...9.74 , 7.14 , 12.99 , 3.90 , 0.00 , 66.23 = 52 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net