โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 32
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 9 19 4 0 76
ร้อยละ 6.90 % 7.76 % 16.38 % 3.45 % 0.00 % 65.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 12 10 23 4 0 108
ร้อยละ 7.64 % 6.37 % 14.65 % 2.55 % 0.00 % 68.79 %

157 : 12 , 10 , 23 , 4 , 0 , 108...7.64 , 6.37 , 14.65 , 2.55 , 0.00 , 68.79 = 49 : 31.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21%

Powered By www.thaieducation.net