โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 30
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 17 14 18 8 0 60
ร้อยละ 14.53 % 11.97 % 15.38 % 6.84 % 0.00 % 51.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 21 15 24 8 0 90
ร้อยละ 13.29 % 9.49 % 15.19 % 5.06 % 0.00 % 56.96 %

158 : 21 , 15 , 24 , 8 , 0 , 90...13.29 , 9.49 , 15.19 , 5.06 , 0.00 , 56.96 = 68 : 43.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04%

Powered By www.thaieducation.net