โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 41
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 7 2 43 0 0 97
ร้อยละ 4.70 % 1.34 % 28.86 % 0.00 % 0.00 % 65.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 9 2 46 0 0 138
ร้อยละ 4.62 % 1.03 % 23.59 % 0.00 % 0.00 % 70.77 %

195 : 9 , 2 , 46 , 0 , 0 , 138...4.62 , 1.03 , 23.59 , 0.00 , 0.00 , 70.77 = 57 : 29.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23%

Powered By www.thaieducation.net