โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 3 2 32 2 1 107
ร้อยละ 2.04 % 1.36 % 21.77 % 1.36 % 0.68 % 72.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 3 3 37 2 1 146
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 19.27 % 1.04 % 0.52 % 76.04 %

192 : 3 , 3 , 37 , 2 , 1 , 146...1.56 , 1.56 , 19.27 , 1.04 , 0.52 , 76.04 = 46 : 23.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96%

Powered By www.thaieducation.net