โรงเรียนสุเหร่าแคราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 9 15 5 0 0 122
ร้อยละ 5.96 % 9.93 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 80.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 67
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 90.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 10 16 15 0 0 219
ร้อยละ 3.85 % 6.15 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 84.23 %

186 : 9 , 15 , 10 , 0 , 0 , 152...4.84 , 8.06 , 5.38 , 0.00 , 0.00 , 81.72 = 34 : 18.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77%

Powered By www.thaieducation.net