โรงเรียนสุเหร่าแคราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.86 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 10 20 7 0 0 115
ร้อยละ 6.58 % 13.16 % 4.61 % 0.00 % 0.00 % 75.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 62
ร้อยละ 4.05 % 2.70 % 9.46 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 13 22 22 0 0 204
ร้อยละ 4.98 % 8.43 % 8.43 % 0.00 % 0.00 % 78.16 %

187 : 10 , 20 , 15 , 0 , 0 , 142...5.35 , 10.70 , 8.02 , 0.00 , 0.00 , 75.94 = 45 : 24.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84%

Powered By www.thaieducation.net