โรงเรียนสุเหร่าแคราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 13 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 35.14 % 0.00 % 0.00 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 14 25 9 0 0 105
ร้อยละ 9.15 % 16.34 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 3 4 7 0 0 61
ร้อยละ 4.00 % 5.33 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 81.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 17 30 29 0 0 189
ร้อยละ 6.42 % 11.32 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 71.32 %

190 : 14 , 26 , 22 , 0 , 0 , 128...7.37 , 13.68 , 11.58 , 0.00 , 0.00 , 67.37 = 62 : 32.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net