โรงเรียนสุเหร่าแคราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 20 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 54.05 % 0.00 % 0.00 % 43.24 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 14 26 9 0 0 104
ร้อยละ 9.15 % 16.99 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 67.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 3 5 8 0 0 59
ร้อยละ 4.00 % 6.67 % 10.67 % 0.00 % 0.00 % 78.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 17 32 37 0 0 179
ร้อยละ 6.42 % 12.08 % 13.96 % 0.00 % 0.00 % 67.55 %

190 : 14 , 27 , 29 , 0 , 0 , 120...7.37 , 14.21 , 15.26 , 0.00 , 0.00 , 63.16 = 70 : 36.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45%

Powered By www.thaieducation.net