โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 6 0 0 13
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 3 3 14 0 0 70
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 5 6 20 0 0 83
ร้อยละ 4.39 % 5.26 % 17.54 % 0.00 % 0.00 % 72.81 %

114 : 5 , 6 , 20 , 0 , 0 , 83...4.39 , 5.26 , 17.54 , 0.00 , 0.00 , 72.81 = 31 : 27.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.19%

Powered By www.thaieducation.net