โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 14
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 7 1 15 1 0 66
ร้อยละ 7.78 % 1.11 % 16.67 % 1.11 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 10 4 20 1 0 80
ร้อยละ 8.70 % 3.48 % 17.39 % 0.87 % 0.00 % 69.57 %

115 : 10 , 4 , 20 , 1 , 0 , 80...8.70 , 3.48 , 17.39 , 0.87 , 0.00 , 69.57 = 35 : 30.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net