โรงเรียนบึงเทพยา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 1 5 0 13
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 4.17 % 20.83 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 6 1 7 7 0 53
ร้อยละ 8.11 % 1.35 % 9.46 % 9.46 % 0.00 % 71.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 9 3 8 12 0 66
ร้อยละ 9.18 % 3.06 % 8.16 % 12.24 % 0.00 % 67.35 %

98 : 9 , 3 , 8 , 12 , 0 , 66...9.18 , 3.06 , 8.16 , 12.24 , 0.00 , 67.35 = 32 : 32.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65%

Powered By www.thaieducation.net