โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 5 4 5 0 4 71
ร้อยละ 5.62 % 4.49 % 5.62 % 0.00 % 4.49 % 79.78 %
ระดับประถมศึกษา
317
จำนวน(คน) 15 6 34 3 18 241
ร้อยละ 4.73 % 1.89 % 10.73 % 0.95 % 5.68 % 76.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 406 คน
จำนวน(คน) 20 10 39 3 22 312
ร้อยละ 4.93 % 2.46 % 9.61 % 0.74 % 5.42 % 76.85 %

406 : 20 , 10 , 39 , 3 , 22 , 312...4.93 , 2.46 , 9.61 , 0.74 , 5.42 , 76.85 = 94 : 23.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 406 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15%

Powered By www.thaieducation.net