โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 5 4 5 0 4 75
ร้อยละ 5.38 % 4.30 % 5.38 % 0.00 % 4.30 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
327
จำนวน(คน) 12 11 38 3 18 245
ร้อยละ 3.67 % 3.36 % 11.62 % 0.92 % 5.50 % 74.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 420 คน
จำนวน(คน) 17 15 43 3 22 320
ร้อยละ 4.05 % 3.57 % 10.24 % 0.71 % 5.24 % 76.19 %

420 : 17 , 15 , 43 , 3 , 22 , 320...4.05 , 3.57 , 10.24 , 0.71 , 5.24 , 76.19 = 100 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 420 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net