โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 6 4 0 0 4 76
ร้อยละ 6.67 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 4.44 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
318
จำนวน(คน) 10 9 43 3 15 238
ร้อยละ 3.14 % 2.83 % 13.52 % 0.94 % 4.72 % 74.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 16 13 43 3 19 314
ร้อยละ 3.92 % 3.19 % 10.54 % 0.74 % 4.66 % 76.96 %

408 : 16 , 13 , 43 , 3 , 19 , 314...3.92 , 3.19 , 10.54 , 0.74 , 4.66 , 76.96 = 94 : 23.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.04%

Powered By www.thaieducation.net