โรงเรียนวัดประชาบำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 31
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 9 2 21 0 0 69
ร้อยละ 8.91 % 1.98 % 20.79 % 0.00 % 0.00 % 68.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 3 6 0 0 42
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 14 8 29 0 0 142
ร้อยละ 7.25 % 4.15 % 15.03 % 0.00 % 0.00 % 73.58 %

139 : 11 , 5 , 23 , 0 , 0 , 100...7.91 , 3.60 , 16.55 , 0.00 , 0.00 , 71.94 = 39 : 28.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42%

Powered By www.thaieducation.net