โรงเรียนวัดประชาบำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 3 2 1 0 28
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 8 2 20 0 0 75
ร้อยละ 7.62 % 1.90 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 45
ร้อยละ 7.14 % 5.36 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 80.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 16 8 26 1 0 148
ร้อยละ 8.04 % 4.02 % 13.07 % 0.50 % 0.00 % 74.37 %

143 : 12 , 5 , 22 , 1 , 0 , 103...8.39 , 3.50 , 15.38 , 0.70 , 0.00 , 72.03 = 40 : 27.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63%

Powered By www.thaieducation.net