โรงเรียนวัดเกตุสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 8 9 8 0 0 55
ร้อยละ 10.00 % 11.25 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 27 11 40 0 0 156
ร้อยละ 11.54 % 4.70 % 17.09 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 4 5 17 0 0 51
ร้อยละ 5.19 % 6.49 % 22.08 % 0.00 % 0.00 % 66.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 391 คน
จำนวน(คน) 39 25 65 0 0 262
ร้อยละ 9.97 % 6.39 % 16.62 % 0.00 % 0.00 % 67.01 %

314 : 35 , 20 , 48 , 0 , 0 , 211...11.15 , 6.37 , 15.29 , 0.00 , 0.00 , 67.20 = 103 : 32.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 391 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99%

Powered By www.thaieducation.net