โรงเรียนวัดเกตุสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 8 10 8 0 0 54
ร้อยละ 10.00 % 12.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 28 11 40 0 0 155
ร้อยละ 11.97 % 4.70 % 17.09 % 0.00 % 0.00 % 66.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 5 6 17 0 0 49
ร้อยละ 6.49 % 7.79 % 22.08 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 391 คน
จำนวน(คน) 41 27 65 0 0 258
ร้อยละ 10.49 % 6.91 % 16.62 % 0.00 % 0.00 % 65.98 %

314 : 36 , 21 , 48 , 0 , 0 , 209...11.46 , 6.69 , 15.29 , 0.00 , 0.00 , 66.56 = 105 : 33.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 391 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.02%

Powered By www.thaieducation.net