โรงเรียนวัดเกตุสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 9 11 9 0 0 51
ร้อยละ 11.25 % 13.75 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 63.75 %
ระดับประถมศึกษา
229
จำนวน(คน) 28 12 41 0 0 148
ร้อยละ 12.23 % 5.24 % 17.90 % 0.00 % 0.00 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 6 6 19 0 0 47
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 24.36 % 0.00 % 0.00 % 60.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 43 29 69 0 0 246
ร้อยละ 11.11 % 7.49 % 17.83 % 0.00 % 0.00 % 63.57 %

309 : 37 , 23 , 50 , 0 , 0 , 199...11.97 , 7.44 , 16.18 , 0.00 , 0.00 , 64.40 = 110 : 35.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43%

Powered By www.thaieducation.net