โรงเรียนวัดเกตุสโมสร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 11 12 10 0 0 47
ร้อยละ 13.75 % 15.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 58.75 %
ระดับประถมศึกษา
229
จำนวน(คน) 29 13 42 0 0 145
ร้อยละ 12.66 % 5.68 % 18.34 % 0.00 % 0.00 % 63.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 7 6 20 0 0 45
ร้อยละ 8.97 % 7.69 % 25.64 % 0.00 % 0.00 % 57.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 47 31 72 0 0 237
ร้อยละ 12.14 % 8.01 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 61.24 %

309 : 40 , 25 , 52 , 0 , 0 , 192...12.94 , 8.09 , 16.83 , 0.00 , 0.00 , 62.14 = 117 : 37.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.76%

Powered By www.thaieducation.net