โรงเรียนปากคลองบางขนาก (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 6 2 3 11
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 22.22 % 7.41 % 11.11 % 40.74 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 21 6 18 6 3 54
ร้อยละ 19.44 % 5.56 % 16.67 % 5.56 % 2.78 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 2 11 2 1 25
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 23.91 % 4.35 % 2.17 % 54.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 29 10 35 10 7 90
ร้อยละ 16.02 % 5.52 % 19.34 % 5.52 % 3.87 % 49.72 %

135 : 24 , 8 , 24 , 8 , 6 , 65...17.78 , 5.93 , 17.78 , 5.93 , 4.44 , 48.15 = 70 : 51.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28%

Powered By www.thaieducation.net