โรงเรียนปากคลองบางขนาก (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 6 1 0 15
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 22.22 % 3.70 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 21 6 18 1 0 62
ร้อยละ 19.44 % 5.56 % 16.67 % 0.93 % 0.00 % 57.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 2 11 1 0 27
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 23.91 % 2.17 % 0.00 % 58.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 29 10 35 3 0 104
ร้อยละ 16.02 % 5.52 % 19.34 % 1.66 % 0.00 % 57.46 %

135 : 24 , 8 , 24 , 2 , 0 , 77...17.78 , 5.93 , 17.78 , 1.48 , 0.00 , 57.04 = 58 : 42.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 42.54%

Powered By www.thaieducation.net