โรงเรียนปากคลองบางขนาก (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 7.41 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 0 6 18 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 2 11 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 23.91 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 0 10 35 0 0 136
ร้อยละ 0.00 % 5.52 % 19.34 % 0.00 % 0.00 % 75.14 %

135 : 0 , 8 , 24 , 0 , 0 , 103...0.00 , 5.93 , 17.78 , 0.00 , 0.00 , 76.30 = 32 : 23.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86%

Powered By www.thaieducation.net