โรงเรียนสุเหร่าคู้ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 26
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 4 2 7 0 0 101
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 6.14 % 0.00 % 0.00 % 88.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 6 5 10 0 0 127
ร้อยละ 4.05 % 3.38 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 85.81 %

148 : 6 , 5 , 10 , 0 , 0 , 127...4.05 , 3.38 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 85.81 = 21 : 14.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19%

Powered By www.thaieducation.net