โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 2 1 1 0 37
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 2.17 % 2.17 % 0.00 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 3 5 25 3 2 89
ร้อยละ 2.36 % 3.94 % 19.69 % 2.36 % 1.57 % 70.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 8 7 26 4 2 126
ร้อยละ 4.62 % 4.05 % 15.03 % 2.31 % 1.16 % 72.83 %

173 : 8 , 7 , 26 , 4 , 2 , 126...4.62 , 4.05 , 15.03 , 2.31 , 1.16 , 72.83 = 47 : 27.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.17%

Powered By www.thaieducation.net