โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 7 1 0 0 11
ร้อยละ 24.00 % 28.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 21 15 16 0 0 65
ร้อยละ 17.95 % 12.82 % 13.68 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 5 3 10 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 8.57 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 48.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 32 25 27 0 0 93
ร้อยละ 18.08 % 14.12 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 52.54 %

142 : 27 , 22 , 17 , 0 , 0 , 76...19.01 , 15.49 , 11.97 , 0.00 , 0.00 , 53.52 = 66 : 46.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 47.46%

Powered By www.thaieducation.net