โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 5 0 0 0 14
ร้อยละ 24.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 30 14 8 0 0 65
ร้อยละ 25.64 % 11.97 % 6.84 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 4 3 5 0 0 23
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 65.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 40 22 13 0 0 102
ร้อยละ 22.60 % 12.43 % 7.34 % 0.00 % 0.00 % 57.63 %

142 : 36 , 19 , 8 , 0 , 0 , 79...25.35 , 13.38 , 5.63 , 0.00 , 0.00 , 55.63 = 63 : 44.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 42.37%

Powered By www.thaieducation.net