โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 98.55 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 157
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.72 % 0.00 % 0.00 % 91.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 93.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 0 0 21 0 0 302
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.50 % 0.00 % 0.00 % 93.50 %

241 : 0 , 0 , 16 , 0 , 0 , 225...0.00 , 0.00 , 6.64 , 0.00 , 0.00 , 93.36 = 16 : 6.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50%

Powered By www.thaieducation.net