โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 68
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.55 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 0 0 22 0 0 150
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.79 % 0.00 % 0.00 % 87.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 1 0 30 0 0 292
ร้อยละ 0.31 % 0.00 % 9.29 % 0.00 % 0.00 % 90.40 %

241 : 1 , 0 , 22 , 0 , 0 , 218...0.41 , 0.00 , 9.13 , 0.00 , 0.00 , 90.46 = 23 : 9.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60%

Powered By www.thaieducation.net