โรงเรียนตลาดคลอง 16 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 2 5 6 0 0 105
ร้อยละ 1.69 % 4.24 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 88.98 %
ระดับประถมศึกษา
401
จำนวน(คน) 6 10 25 0 0 360
ร้อยละ 1.50 % 2.49 % 6.23 % 0.00 % 0.00 % 89.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 519 คน
จำนวน(คน) 8 15 31 0 0 465
ร้อยละ 1.54 % 2.89 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 89.60 %

519 : 8 , 15 , 31 , 0 , 0 , 465...1.54 , 2.89 , 5.97 , 0.00 , 0.00 , 89.60 = 54 : 10.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 519 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40%

Powered By www.thaieducation.net