โรงเรียนตลาดคลอง 16 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 4 7 9 0 0 95
ร้อยละ 3.48 % 6.09 % 7.83 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 8 12 31 0 0 348
ร้อยละ 2.01 % 3.01 % 7.77 % 0.00 % 0.00 % 87.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 514 คน
จำนวน(คน) 12 19 40 0 0 443
ร้อยละ 2.33 % 3.70 % 7.78 % 0.00 % 0.00 % 86.19 %

514 : 12 , 19 , 40 , 0 , 0 , 443...2.33 , 3.70 , 7.78 , 0.00 , 0.00 , 86.19 = 71 : 13.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 514 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81%

Powered By www.thaieducation.net