โรงเรียนตลาดคลอง 16 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 10 0 11 0 0 94
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 9.57 % 0.00 % 0.00 % 81.74 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 30 0 38 0 0 331
ร้อยละ 7.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 82.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 514 คน
จำนวน(คน) 40 0 49 0 0 425
ร้อยละ 7.78 % 0.00 % 9.53 % 0.00 % 0.00 % 82.68 %

514 : 40 , 0 , 49 , 0 , 0 , 425...7.78 , 0.00 , 9.53 , 0.00 , 0.00 , 82.68 = 89 : 17.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 514 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32%

Powered By www.thaieducation.net