โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 28
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 1 14 1 3 114
ร้อยละ 2.21 % 0.74 % 10.29 % 0.74 % 2.21 % 83.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 8 1 4 1 2 44
ร้อยละ 13.33 % 1.67 % 6.67 % 1.67 % 3.33 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 16 2 20 2 5 186
ร้อยละ 6.93 % 0.87 % 8.66 % 0.87 % 2.16 % 80.52 %

171 : 8 , 1 , 16 , 1 , 3 , 142...4.68 , 0.58 , 9.36 , 0.58 , 1.75 , 83.04 = 29 : 16.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48%

Powered By www.thaieducation.net