โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 97.06 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 5 1 14 1 3 113
ร้อยละ 3.65 % 0.73 % 10.22 % 0.73 % 2.19 % 82.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 1 4 1 2 52
ร้อยละ 4.76 % 1.59 % 6.35 % 1.59 % 3.17 % 82.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 8 2 19 2 5 198
ร้อยละ 3.42 % 0.85 % 8.12 % 0.85 % 2.14 % 84.62 %

171 : 5 , 1 , 15 , 1 , 3 , 146...2.92 , 0.58 , 8.77 , 0.58 , 1.75 , 85.38 = 25 : 14.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net