โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 26
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 17.95 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 2 20 0 0 81
ร้อยละ 12.71 % 1.69 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 68.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 18 5 27 0 0 107
ร้อยละ 11.46 % 3.18 % 17.20 % 0.00 % 0.00 % 68.15 %

157 : 18 , 5 , 27 , 0 , 0 , 107...11.46 , 3.18 , 17.20 , 0.00 , 0.00 , 68.15 = 50 : 31.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.85%

Powered By www.thaieducation.net