โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 4 7 0 0 25
ร้อยละ 7.69 % 10.26 % 17.95 % 0.00 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 17 1 19 0 0 82
ร้อยละ 14.29 % 0.84 % 15.97 % 0.00 % 0.00 % 68.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 20 5 26 0 0 107
ร้อยละ 12.66 % 3.16 % 16.46 % 0.00 % 0.00 % 67.72 %

158 : 20 , 5 , 26 , 0 , 0 , 107...12.66 , 3.16 , 16.46 , 0.00 , 0.00 , 67.72 = 51 : 32.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28%

Powered By www.thaieducation.net