โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 3 7 2 0 23
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 17.95 % 5.13 % 0.00 % 58.97 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 21 3 25 3 0 68
ร้อยละ 17.50 % 2.50 % 20.83 % 2.50 % 0.00 % 56.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 25 6 32 5 0 91
ร้อยละ 15.72 % 3.77 % 20.13 % 3.14 % 0.00 % 57.23 %

159 : 25 , 6 , 32 , 5 , 0 , 91...15.72 , 3.77 , 20.13 , 3.14 , 0.00 , 57.23 = 68 : 42.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 42.77%

Powered By www.thaieducation.net