โรงเรียนวัดบึงตาหอม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 5 2 9 1 0 57
ร้อยละ 6.76 % 2.70 % 12.16 % 1.35 % 0.00 % 77.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 5 3 9 1 0 72
ร้อยละ 5.56 % 3.33 % 10.00 % 1.11 % 0.00 % 80.00 %

90 : 5 , 3 , 9 , 1 , 0 , 72...5.56 , 3.33 , 10.00 , 1.11 , 0.00 , 80.00 = 18 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net