โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 35
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 4 3 26 1 0 100
ร้อยละ 2.99 % 2.24 % 19.40 % 0.75 % 0.00 % 74.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 6 4 27 2 0 135
ร้อยละ 3.45 % 2.30 % 15.52 % 1.15 % 0.00 % 77.59 %

174 : 6 , 4 , 27 , 2 , 0 , 135...3.45 , 2.30 , 15.52 , 1.15 , 0.00 , 77.59 = 39 : 22.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41%

Powered By www.thaieducation.net